مدیران اسبق استان مدیران اسبق استان

مرحوم كرم الله قشقايي
مدیران اسبق استان
مرحوم كرم الله قشقايي از سال 1381 الي 1384
مرحوم كرم الله قشقايي
 از سال 1381 الي 1384
ساعت : 15:28:00
تاريخ : 1348/10/11