مرتضي دهداري زاده مدیر شعب استان بوشهر: بايد ريسك پذيريمان را بالا ببريم.

با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش هاي مختلف، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان، معاون ايشان، روساي شعب شهر بوشهر و تعدادي از روساي دواير مديريت برگزارگردید.

مرتضي دهداري زاده مدیر شعب استان بوشهر: بايد ريسك پذيريمان را بالا ببريم.

با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش هاي مختلف، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان، معاون ايشان، روساي شعب شهر بوشهر و تعدادي از روساي دواير مديريت برگزارگردید.

 

«به نام خدا»

مرتضي دهداري زاده مدیر شعب استان بوشهر: بايد ريسك پذيريمان را بالا ببريم.

 

     با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش هاي مختلف، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان، معاون ايشان، روساي شعب شهر بوشهر و تعدادي از روساي دواير مديريت برگزارگردید.

    

     درابتدا دهداري زاده  مدیر شعب استان گفت: جايگاه مسؤول شعبه مختص به  همكاران موفقي است كه با فكر و انديشه خويش شعبه را متحول نموده،  پس  مسئول تمام عملكردهاي حاصله نيز مي باشند. وي ادامه داد: نيروي انساني  به عنوان ابزار در اختيار مسؤولين شعبه بوده تا ايشان بتوانند با بهرگيري صحيح ، مطلوب، به موقع و بجا بهترين استفاده را از همكاران نموده  و به نتايج مطلوب برسند. دهداري زاده افزود: در طي مسير شغلي نبايد دچار غفلت شويم و بايد بتوانيم  با افزايش اعتماد به نفس خود سهم واقعي خودمان را از منابع استان بگيريم. در اين راستا  نبايد ظرفيت ها و پتانسيل هاي خودمان را دست كم بگيريم و مي بايست حس رقابت را در بين همكاران افزايش دهيم. شعب بايد در يك راستا با هم  همكاري نمايند آنچنان كه اين همكاري و همگرايي مي بايست بين همكاران هر شعبه نيز مشهودباشد.

 مدير شعب استان بوشهر ادامه داد: بايد ديدگاهمان را همراستا و منطبق با شرايط موجود اصلاح نموده،  و به دنبال راهكارهاي بهتري جهت رسيدن به اهدافمان باشيم. بايد با هوشياري در صدد  رصد مكرر جايگاه و سهم خود در استان و همچنين در كشور بوده و با تلاش مضاعف به اهدافمان برسيم.

دهداري زاده افزود: نگاه مجموعه بانك به همكاران صف ديدگاهي  مثبت است و قدردان زحمات شعب هستيم. ليكن خواستار اين هستيم كه با افزايش ريسك پذيري و حفظ خطوط قرمز بانك در اين فضاي رقابتي امروز سهم و جايگاه واقعي خود را كسب نمايند.    

       مدير شعب استان افزود: با توجه به ظرفيت موجود مطلوب در زمينه  حسابهاي خرد دركل استان، نبايد بازار را از دست داد و بايد با شناسايي صحيح جامعه هدف  با تبليغات خوب و مناسب و با بيان شيوا و گويا سهم بيشتري از ظرفيت ها و فرصت هاي موجود از حساب هاي خرد و ماندگار ببريم.

  پس از آن مهدي جمالوندي  معاون مديريت استان گفت: اولويت اصلي تمامي مجموعه صف و ستاد اين بوده  كه به جايگاه قابل قبولي برسيم كه با سعي و تلاش اين مهم حاصل شده و اين موضوع نويد آن را مي دهد كه در آينده  مي توانيم بهتر هم باشيم. وي افزود: بانك متعلق به تمامي همكاران است و مزاياي برآيند و ماحاصل عملكرد به تمامي همكاران تعلق خواهد گرفت.

جمالوندي افزود: بانك مسكن از بانك هاي  پيشرو در پرداخت انواع تسهيلات بوده  پس بايد با ديد ويژه به مشتريان تسهيلاتي به بهترين نحوه از آن بهره برداري كنيم.

گفتني است در این جلسه  عملكرد تمامي بخش ها مورد ارزيابي و تجريه و تحليل قرار گرفت و راهكارهايي را جهت بهبود عملكرد  ارائه نمودند.

 

  

آخرین بروزرسانی 1400/6/13