تازه های اخبار تازه های اخبار

صحبتهای امین ادیبی مسیول شعبه شهید عاشوری بوشهر

صحبتهای امین ادیبی مسیول شعبه شهید عاشوری بوشهر

شخصی متین ، صبور و فکوردر پشت میز خود نشسته که با ورود ما به داخل شعبه خوشحال می شود.ایشان بعنوان پیشنهاد دهنده برتر کشور در سال 1391 معرفی گردیده است . تصمیم گرفتیم پای صحبتهای امین ادیبی مسیول شعبه شهید عاشوری بوشهر بنشینیم واز نظرات و پیشنهادات ایشان بیشتر مطلع گردیم .

- شخصی متین ، صبور و فکوردر پشت میز خود نشسته که با ورود ما به داخل شعبه خوشحال می شود.ایشان بعنوان پیشنهاد دهنده برتر کشور در سال 1391 معرفی گردیده است . تصمیم گرفتیم پای صحبتهای امین ادیبی مسیول شعبه شهید عاشوری بوشهر بنشینیم واز نظرات و پیشنهادات ایشان بیشتر مطلع گردیم .

 - جناب آقای ادیبی مختصری از سابقه خدمت خودتان در بانک بفرمایید.

 اینجانب درسال 1378 به استخدام بانک درآمدم وهم اکنون با14 سال سابقه خدمت مسیول شعبه شهیدعاشوری بوشهر میباشم.

- مطلع شدیم شما بعنوان پیشنهاد دهنده برتر فراخوان سال 91 در کشور برگزیده شده اید. لطفاً چگونه شد که بفکر چنین طرحی افتادید.

حساب جوانان یکی ازبهترین حسابهای شبکه بانکی میباشدکه باپس اندازمبالغ خردواندک میتوان ازتسهیلات بامبالغ بالایی استفاده نمود باتوجه باینکه اکثرافتتاح کنندگان این حساب واریزی ماهانه راجهت سپرده گذاری انتخاب می کنندیکی ازمشکلات این نوع واریزی تغییرات سالانه مبالغ میباشد که بعضاً واریزکننده مبالغ سالانه رافراموش نموده ویامبالغ کمتری رابه حساب واریزمی نمایدکه این باعث کمبودپیکرحساب ودرنهایت کاهش سقف تسهیلات اعطایی درپایان دوره سپرده گذاری میشوددراین روش علاوه برسه روش فعلی روش چهارمی ارایه شده که واریزی ها هیچگونه تغییری نمی کند

- پیشنهاد خود را به تفصیل بیان فرمایید.

 درروش پیشنهادی واریزی هابطورثابت وماهانه تاپایان مدت سپرده گذاری انجام میشود بطورمثال جهت حسابهای جوانان افتتاحی درسال جاری باواریزمبلغ 250000 ریال بطورماهانه ومنظم می توان درپایان سال پانزدهم ازسقف تسهیلات برابر670000000 ریال استفاده نمود

آیا در بررسی این پیشنهاد با کسی هم مشورت نمودید.

 اینجانب درباره نقاط ضعف وقوت این پیشنهادوروش های قبلی ازمشورت بعضی ازهمکاران استفاده نموده که جادارد دراینجاازآنان تشکرنمایم

- آیا فکر می کنید از این روش استفاده شود.

 باتوجه باینکه این طرح موردموافقت هیات مدیره محترم بانک قرارگرفته وبه بانک مرکزی ارسال شده امیدوارم که هرچه سریعترمقدمات اجرای آن دربانک انجام شودواین روش دربروشورهای این حساب درج شود

- تا کنون پیشنهادات دیگری هم ارسال نموده اید

 تاکنون چندپیشنهاددیگرنیزارسال نموده ام که امیدوارم موردبررسی وموافقت قرارگیرد لازم است دراین جا ازکلیه همکارانی که درراه اندازی سامانه نظام پیشنهادات زحماتی رامتقبل شده اندکمال تشکررانمایم

چه انتظاری از مسیولین بانک دارید

 انتظارخاصی ازمسیولین محترم بانک ندارم توفیق روزافزون وسلامتی همگی آنان راازدرگاه خداوند منان خواستارم

چنانچه مطلبی مانده بفرمایید

 درپایان ازکلیه همکاران اداره پژوهش بویژه دبیرمحترم آن اداره جناب آقای فریبرزراحتی کمال تشکررادارم.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23