تازه های اخبار تازه های اخبار

زینلی مدیر شعب استان بوشهر: در راستای برنامه تدوین شده عمل خواهیم نمود.

به منظور بررسی روند کاری پیگیری وصول مطالبات جلسه ای با حضور مدیر، معاونین مدیریت ، روسای شعب مرکزی بوشهر ، امام خمینی بوشهر، میدان حر بوشهر، مطهری بوشهر ، شهید عاشوری بوشهر و عالیشهر بوشهرو تعدادی از روسای دوایر برگزار گردید.

   

به نام خدا

زینلی مدیر شعب استان بوشهر: در راستای برنامه تدوین شده عمل خواهیم نمود.

  به منظور بررسی روند کاری پیگیری وصول مطالبات جلسه ای با حضور مدیر، معاونین مدیریت ، روسای  شعب مرکزی بوشهر ، امام خمینی بوشهر، میدان حر بوشهر، مطهری بوشهر ،  شهید عاشوری بوشهر و عالیشهر بوشهرو تعدادی از روسای دوایر برگزار گردید.

          در این جلسه که بمنظور بررسی پرونده های مشارکت مدنی، مبادله ای ، اجرایی و تملیکی در سال جاری برگزار گردید،  عقیل زینلی مدیر  شعب استان با تشکر  وقدر دانی  از همکاران از عملکرد پیگیری وصول مطالبات در سال گذشته اظهار داشت: پیگیری وصو ل مطالبات هیچگاه نباید متوقف شود و نباید زمان از دست برود. پرونده های حقوقی بایستی با ارایه راه کار توسط دایره حقوقی در کنار مسایل قضایی پرونده ها برای وصول مطالبات اقدام گردد و با دعوت از مشتریان و با تعامل با آنان مسایل حل گردد.

   وی افزود: با برنامه ریزی در ابتدای سال و تلاش و پشتکار و در راستای برنامه تدوین شده عمل نمودن خواهیم توانست  نسبت به کنترل و کاهش مطالبات دست یابیم. ایشان ادامه داد پیگیری برنامه ها و جلسات کمیسون ها است که ما را در روند امور توانمند می سازد و این محقق نمی گردد مگر با عزم راسخ و پشتکار و همراهی با شعب زیر مجموعه و ایجاد رابطه صمیمی با همکاران.

   گفتنی است در این جلسه روسای شعب ضمن ارایه دیدگاه های خود، مواردی را جهت بهبود روند کاری ارایه نمودند.

آخرین بروزرسانی 1399/2/20