تازه های اخبار تازه های اخبار

پيشنهاد شماره 28890 ايشان با عنوان " ارسال پيامك حاوي اطلاعات كارت تسهيلات مجازي به تسهيلات گيرنده"

، مصاحبه اي با آقاي احسان عباسي رياست شعبه مركزي بندرگناوه

مديريت مشاركتي يكي از نظام هايي مهم و پويا است كه نقش مهمي در تحول سازمان ها ايفا مي كند كه از طريق بكارگيري درست ايده هاي نو توسط منابع انساني خود سعي در رفع نواقص و مشكلات سازمان دارد.تا باعث توسعه سازمان همگام با تغييرات پرشتاب محيط گردد.

به نام خدا

با توجه به نقش مشاركت كاركنان در بالا بردن كارايي و اثر بخشي بانك و افزايش رضايت و توان كاري كاركنان و لزوم مشاركت كاركنان در تصميم گيري هاي بانك مسكن از طريق نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات ، مصاحبه اي با آقاي احسان عباسي رياست شعبه مركزي بندرگناوه كه پيشنهاد شماره 28890 ايشان با عنوان  " ارسال پيامك حاوي اطلاعات كارت تسهيلات مجازي به تسهيلات گيرنده" در جلسه شماره 87 كميته هاي تخصصي دبيرخانه نظام پيشنهادات بانك بررسي و به تصويب رسيده، انجام گرديده كه متن كامل اين مصاحبه به شرح زير مي باشد:

1-به نظر شما جايگاه مديريت مشاركتي در تحول اداري بانك چيست؟

مديريت مشاركتي يكي از نظام هايي مهم و پويا است كه نقش مهمي در تحول سازمان ها ايفا مي كند كه از طريق بكارگيري درست ايده هاي نو توسط منابع انساني خود سعي در رفع نواقص و مشكلات سازمان دارد.تا باعث توسعه سازمان همگام با تغييرات پرشتاب محيط گردد.

2-هدف از سيستم جامع نظام پيشنهادات در بانك چيت؟

نظام پيشنهادات از فكر و انديشه هاي كاركنان يراي مسئله يابي،چاره جويي و حل مسائل بانك بهره مي گيرد.در بانك مسكن كليه كاركنان اعم از عالي ترين رده سازماني تا پائين ترين سطح مي توانند پيشنهادات خود را جهت رفع نواقص يا افزايش كارايي سازمان ارائه دهند.

3-آيا ازفرايندهاي نظام پيشنهادات بانك آگاهي داريد؟

فرايندهاي نظام پيشنهادات بانك از طريق جمع آوري ايده هاي همكاران در شعب و ستاد و بررسي در كميته هاي فرعي نظام پيشنهادات در مديريت ها،پيشنهادات ارزشمند همكاران را به مركز ارسال كرده تا دوباره در كميته هاي اصلي بانك مطرح ودر صورت تصويب به جهت اجرا به بخش مربوطه ابلاغ گردد.

4-به نظر شما ذينفعان نظام پيشنهادات چه كساني هستند؟

در واقع كل سازمان و همه همكاران اعم از بالاترين سطح تا پايين ترين سطح ذينفع هستند.چون از تحول و پويايي سازمان همه اعم از سازمان و كاركنان منتفع مي گردند.ذينفعان مي توانند بر اساس پاداش عملكردي شامل پيشنهاد دهنده،دبيران كميته ها،كارشناسان مربوطه و مجريان كار خواهد بود.

5-بكارگيري نظام جامع پيشنهادات در بانك چه تاثيري در جلب مشاركت عمومي ذينفعان دارد؟

نظام پيشنهادات مي تواند از طريق شاخص ثبت پيشنهاد،شاخص امتياز پيشنهاد تصويب شده و شاخص امتياز پيشنهاد اجرا شده هدايا و جوايزي اعم از نقدي و غير نقدي اختصاص داده و موجب افزايش هرچه بيشتر مشاركت عمومي كاركنان گردد.

آخرین بروزرسانی 1400/2/13