كاركنان مديريت اردبيل درجهت حمايت از مردم مظلوم فلسطين درراهپيمايي روزقدس شركت نمودند

كاركنان مديريت اردبيل درجهت حمايت از مردم مظلوم فلسطين درراهپيمايي روزقدس شركت نمودند

دراين گردهمايي كه جمعي از همكاران شاغل و بازنشسته صف و ستاد مديريت اردبيل درآن شركت داشتند، شركت كنندگان درراستاي فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر«مسئله فلسطين مسئله اول دنياي اسلام است » پس از تجمع درمحل مديريت اردبيل همچون سالهاي گذشته، بصورت يكپارچه در مسير تعيين شده راهپيمايي نمودند.

دراين گردهمايي كه  جمعي از همكاران شاغل و بازنشسته صف و ستاد مديريت اردبيل درآن شركت داشتند، شركت كنندگان درراستاي فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر«مسئله فلسطين مسئله اول دنياي اسلام است » پس از تجمع درمحل مديريت اردبيل همچون سالهاي گذشته،  بصورت يكپارچه در مسير تعيين شده راهپيمايي نمودند.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31