تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیرعامل بانک مسکن گفت: باتلاش مدیریت بانک مسکن استان اردبیل عملکرداین استان درپرداخت تسهیلات حوزه مسکن ازمیانگین کشوری بالاتراست.

مدیرعامل بانک مسکن: اردبیل درپرداخت تسهیلات حوزه مسکن ازمیانگین کشوری بالاتراست/400 هزارمسکن درطرح اقدام ملی احداث می‌شود

ابوالقاسم رحیمی انارکی كه در جلسه شوراي هماهنگي بانكهاي كشور كه به مناسبت هفته اردبيل با رويكرد توسعه اين استانبه ميزباني استانداري اردبيل در استان اردبيل برگزارشده بود درگفتگوباخبرنگار خبرگزاري ايسنا،اظهارکرد: این میزان پرداخت تسهیلات بانکی دراستان اردبیل سه برابراستاندارد کشوری است که بدون احتساب تسهیلات پرداختی به مسکن مهراین رقم 190 درصد بیشترازحجم مانده تسهیلات بانک‌هاست.

ابوالقاسم رحیمی انارکی كه در جلسه شوراي هماهنگي بانكهاي كشور كه به مناسبت هفته اردبيل با رويكرد توسعه اين استانبه ميزباني استانداري اردبيل در استان اردبيل برگزارشده بود درگفتگوباخبرنگار خبرگزاري ايسنا،اظهارکرد: این میزان پرداخت تسهیلات بانکی دراستان اردبیل سه برابراستاندارد کشوری است که بدون احتساب تسهیلات پرداختی به مسکن مهراین رقم 190 درصد بیشترازحجم مانده تسهیلات بانک‌هاست.

وی گفت: مدیران استان بانک مسکن بااین میزان پرداخت تسهیلات حتی منابع سایراستان‌هارابایک مدیریت شایسته جذب کردند که بایدنمره عالی به این مدیریت توانمندبانک مسکن دراستان داد.

مدیرعامل بانک مسکن به حجم بالای پرداخت تسهیلات بانک مسکن درچندسال اخیراشاره کردوگفت: درهمین استان اردبیل 29 درصدمانده تسهیلات استان ازطریق بانک مسکن پرداخت شده که یک سوم تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

رحیمی انارکی تصریح کرد: درقالب طرح اقدام ملی مسکن که توسط دولت تدبیروامیدمطرح شده قراراست بیش از 400 هزارواحد مسکن درسطح کشوراحداث ودراختیارخانوارهاقرارگیرد.

وی گفت: 200 هزارواحدازاین تعداد درشهرهای جدید، 100 هزارواحددربافت فرسوده و 100 هزارواحد نیزدرمناطق روستایی اجرایی وعملیاتی خواهدشد که بخش عمده‌ای ازاین احداثی‌هاباپرداخت تسهیلات بانک مسکن عملیاتی خواهدشد.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: قراراست 500 هزارواحدمسکن مهرباقیمانده ازسال‌های گذشته نیزتکمیل شده که دراین زمینه افزایش سقف تسهیلات به همت بانک مسکن انجام خواهدشد.

رحیمی انارکی بیان کرد: بااین همه حجم کارهمکاران ما دربانک مسکن سال پرمشغله‌ای رادارند که قطعاسعی وتلاش براین خواهد بود تااین تعهدات به شایستگی به انجام برسد.

وی درموردوضعیت بازپرداخت تسهیلات ارائه شده دربخش مسکن مهرومسکن روستایی اظهارکرد: بازپرداخت تسهیلات مسکن مهرتوسط ساکنان این واحدهادرشرایط مناسب ودروضعیت متوسطی قراردارد امادرمناطق روستایی این بازپرداخت‌هابه طورمتوسط 30 درصداست.

مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: بانک مسکن دراستان اردبیل عملکردبسیارمطلوبی داشته است به طوریکه 29 درصد کل مانده تسهیلات اعطایی استان دراختیاربانک مسکن بوده ومدیریت این استان نسبت به منابع جمع‌آوری شده 290 درصدتسهیلات پرداخت کرده است که اگرتسهیلات مسکن مهرراازاین مبلغ کسرکنیم این رقم به 190 درصدتسهیلات می‌رسد که دوبرابرحداستاندارداست.

رحیمی انارکی درپایان گفت: این وضعیت نشان می‌دهد که پرداختی این استان درقیاس باسایراستان‌هارقم بالایی است که یقینا ازمنابع سایراستان‌هادراردبیل تسهیلات بانکی برای متقاضیان پرداخت شده است.

 گفتني است مدير عامل بانك مسكن در حاشيه جلسه شوراي هماهنگي بانكهاي كشور كه در اردبيل برگزار شده بود ازشعب و ساختمان مديريت  و نيز از پروژه 576 واحدي  شهريار كه با مشاركت بانك مسكن و پرداخت تسهيلات درقالب بافت فرسوده انجام گرفته بازديد نموده و از نزديك در جريان پيشرفت فيزيكي اين پروژه قرارگرفت.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31