تازه های اخبار تازه های اخبار

با برگزاري ارزيابي عملكرد ششماهه دوم سال97 مديريت اردبيل با كسب نمره نهايي 687.95توانست كماكان در منطقه سبز قراربگيرد.

درارزيابي عملكرد منتهي به پايان سال97 شعب مديريت اردبيل كماكان درمنطقه سبز قرارگرفت.

دراين جلسه كه با حضورمديرشعب، معاون و كارشناسان و روساي شعب و دواير مديريت اردبيل برگزارشد عملكرد شعب تحت پوشش مديريت اردبيل در بخشها و سرفصل هاي مختلف مورد بررسي قرارگرفت. و توسط آقاي ابوالفضل كوهي فردمدير شعب استان توصيه هاي لازم به همكاران داده شد.

دراين جلسه كه با حضورمديرشعب، معاون و كارشناسان و روساي  شعب و دواير مديريت اردبيل برگزارشد عملكرد شعب تحت پوشش  مديريت اردبيل در بخشها و سرفصل هاي مختلف  مورد بررسي قرارگرفت. و توسط  آقاي ابوالفضل كوهي فردمدير شعب استان توصيه هاي لازم به همكاران داده شد.

ايشان  با توجه به تجديد نظر در افزايش نمرات وصول مطالبات اعم از NPL  وصول نقدي و... ساير وصولي ها به اهميت  كاهش وصول مطالبات در بانك اشاره نمود و تلا ش همه جانبه را در اين خصوص خاستار شد.وي گفت براي اولين بار 20 شعبه از 21 شعبه مديريت اردبيل تعداد3494 پرونده مطالبات خود رانسبت به پايان سال96 كاهش داده اند  ضمن اينكه هفت شعبه موفق شده اند مبلغ مطالبات را نسبت به پايان ساال96 كاهش داده و 12 شعبه نيز NPL خود را نسبت به پايان سال96 كاهش داده اند.

 وي در بخشي از سخنان خود با توجه به افزايش نمرات در بخش  بهاي تمام شده منابع كه دوبرابر شده است، اشاره و جذب منابع ارزان قيمت رادر سبد حسابهاي بانك مهم خواند . ضمن اينكه  تلاش همكاران در بخشهاي مختلف بانك مانندمتوسط سپرده روزانه ممتاز، حساب صندوق مسكن يكم ، خدمات نوين  و ... كه در منطقه سبز قرارگرفته بودند ستود و خواستار تلاش درهمه زمينه ها گرديد.

 مدير شعب استان اردبيل  درحضور روساي شعب و دواير حاضر درجلسه  ضمن تقدير از عملكرد همكاران مديريت اردبيل گفت درهرزمان كه همكاران مديريت اردبيل اراده بر انجام عملي را كرده اند و برنامه ريزي لازم صورت گرفته است توانسته اند شگفتي سازشده و قله هاي موفقيت راكسب نمايند.

گفتني است در پايان جلسه ازآقايان بهنام ميرزايي، محمد پناهي و هادي پژوهي، روساي  شعب بعثت، فلسطين ، و نير كه  به ترتيب با كسب نمرات806 ،802 و730    توانسته بودند رتبه اول تا سوم را دربين شعب تحت پوشش در ارزيابي عملكرد سال97 را كسب نمايند با اهداء لوح تقدير و هدايايي تجليل بعمل آمد.

كوهي فرد اظهاار اميد واري كرد كه همكاران مديريت اردبيل كماكان با همدلي و پشتكار وبرنامه ريزي مناسب  و شناسايي نقاط  قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف بتوانند درادامه راه  نيزرتبه  خوبي كسب نمايند.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31