فهرست اخبار فهرست اخبار

« بررسي ارزيابي عملكرد شعبه مركزي برازجان »

بررسي ارزيابي عملكرد شعبه مركزي برازجان با حضور عقيل زينلي مدير شعب استان، مهدي عالي حسيني مسئول دايره ارتباطات و بازاريابي و كليه كاركنان شعبه در محل شعبه مركزي برازجان برگزار گرديد.

« به نام خدا»

« بررسي ارزيابي عملكرد شعبه مركزي برازجان »

     بررسي  ارزيابي عملكرد شعبه مركزي برازجان با حضور عقيل زينلي مدير شعب استان، مهدي عالي حسيني مسئول دايره ارتباطات و بازاريابي  و كليه كاركنان شعبه در محل شعبه مركزي برازجان  برگزار گرديد.

      در اين جلسه به بررسي و تجزيه و تحليل آماري شاخص هاي ارزيابي عملكرد شعبه پرداخته شد ونقاط  قوت و ضعف شعب  مورد بررسي قرار گرفت و مسئول شعبه برنامه هاي خود را براي ماه هاي باقي مانده تا پايان سال و به منظور پوشش نواقص و جبران كاستي ها ارائه نمود .

مدير شعب استان بوشهر با تقدير و تشكر به جهت تغييرات اساسي در سال جاري گفت: مشخص است كه تلاش شده و همگي وقت گذاشته ايد تا يك فضاي همدلي ايجاد شده است. وي افزود: وقتي تقسيم كار بدرستي انجام شود و عدالت بين پرسنل برقرار شود بدون شك نتيجه حاصل مي شود. پس بايد براي تك به تك همكاران برنامه داشته باشيم تا به موفقيت برسيم و همه از آن سود ببرند.  

    زينلي با بررسي دقيق و  آسيب شناسي عملكرد شاخص هاي مختلف گفت: بايد به صورت علمي روي شاخص ها كار شود و براي جزء به جزء شاخص ها برنامه داشته باشيم و از نقاط قوت استفاده كنيم و به صورت متوازن در راستاي اهداف بانك  با برنامه و هماهنگ با سياست هاي بانك و به صورت روزآمد پيش برويم.

      وي با اشاره به اينكه اين شعبه قابليت و توان ارتقاء درجه را دارد افزود: مي بايست به درستي از همكاران استفاده شود و با تقسيم كار صحيح  و مشاركت همگاني با برنامه ريزي و ايجاد انگيزه و حساسيت و با استفاده از ابزارهاي تشويقي به جلو حركت كنيم تا انشاله ارتقاء درجه حاصل گردد. زينلي خواستار مشاركت تمام همكاران شد و افزود: بايد همگي با هم عهد و پيمان ببنديم و با هم تلاش كنيم و با صرفه جويي و كاهش هزينه ها و تمركز بيشتر  به مقوله بهروري، بدنبال سودآوري باشيم و درآمدزايي نماييم.

      مدير شعب استان با اهميت به مقوله كنترل و نظارت افزود: منظور از كنترل اين است كه انجام امور بانكي صحيح به همكاران آموزش داده شود و بايد با انتقال موارد به همكاران با جديت و سرعت به سمت اهداف بانك حركت كرد.

      زينلي تاكيد فراواني بر جذب منابع صفر درصدي و ارزان قيمت، وصول مطالبات، كاهش هزينه هاي عملياتي، خدمات كارمزد محور، كنترل و نظارت، اعتبار سنجي دقيق، پولشويي، صدورانواع ضمانت نامه هاي بانكي، آموزش ضمن خدمت، بهاي تمام شده پول و... داشتند.

   سپس مهدي عالي حسيني به تجزيه و تحليل شاخص هاي مختلف عملكردي پرداخت  و در انتها  امين زندوي رييس شعبه مركزي برازجان عملكرد شعبه خود را بيان نمود.

آخرین بروزرسانی 1398/5/8