جدول سپرده گذاری سال1399 جدول سپرده گذاری سال1399

 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول 650000 ششم 1046832  یازدهم 1685933
دوم 715000 هفتم 1151515  دوازدهم  1854526
سوم 786500 هشتم 1266666  سیزدهم  2039978
چهارم 865150 نهم 1393333  چهاردهم  2243976
پنجم 951665 دهم 1532666  پانزدهم  2468374

حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی شهر تهران ، شهرهای بزرگ و سایر شهرها برای حسابهای افتتاحی طی سال 1399 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر ٤،000،٠٠٠،٠٠٠ و 3،30٠،٠٠٠،٠٠٠ و 2،90٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال و درپایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر2،10٠،٠٠٠،٠٠٠ و ١،50٠،٠٠٠،٠٠٠ و 1،00٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال تعیین شده است.
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید . در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره تلفن 61088 در تهران و 61088-021 در شهرستان ها راهنمایی های لازم را کسب نمایید.

 

جدول واریزی حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 1399

 

واریز یکجا

210/000/000 ریال

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

6.097.000

1

2/304/545

2

6.706.700

2

4/638/636

3

7.377.370

3

5/347/727

4

8.115.107

4

6/056/818

5

8.926.617

5

6/765/909