جدول حساب پس انداز مسکن جوانان برای افتتاح کنندگان سال 1400 جدول حساب پس انداز مسکن جوانان برای افتتاح کنندگان سال 1400

 

سال سپرده‌گذاری

حداق واریزی ماهانه

 تسهیلات در صورت واریز حداقل

سقف تسهیلات و ضرایب واریزی برای رسیدن به سقف

ساير شهرها

شهرهاي بزرگ

تهران

سقف

ضريب

سقف

ضريب

سقف

ضريب

تسهيلات

تسهيلات

تسهيلات

1

2,000,000

 

 

 

 

 

 

 

2

2,000,000

 

 

 

 

 

 

 

3

2,000,000

 

 

 

 

 

 

 

4

2,000,000

 

 

 

 

 

 

 

5

2,000,000

610,000,000

3,000,000,000

4/92

3,500,000,000

5/74

4,000,000,000

6/56

6

3,000,000

889,000,000

3,400,000,000

3/82

4,000,000,000

4/50

4,600,000,000

5/17

7

3,000,000

1,240,000,000

3,800,000,000

3/06

4,500,000,000

3/63

5,200,000,000

4/19

8

3,000,000

1,663,000,000

4,200,000,000

2/53

5,000,000,000

3/01

5,800,000,000

3/49

9

3,000,000

2,158,000,000

4,600,000,000

2/13

5,500,000,000

2/55

6,400,000,000

2/97

10

3,000,000

2,725,000,000

5,000,000,000

1/83

6,000,000,000

2/20

7,000,000,000

2/57

11

4,000,000

3,377,000,000

5,400,000,000

1/60

6,500,000,000

1/92

7,600,000,000

2/25

12

4,000,000

4,125,000,000

5,800,000,000

1/41

7,000,000,000

1/70

8,200,000,000

1/99

13

4,000,000

4,969,000,000

6,200,000,000

1/25

7,500,000,000

1/51

8,800,000,000

1/77

14

4,000,000

5,909,000,000

6,600,000,000

1/12

8,000,000,000

1/35

9,400,000,000

1/59

15

4,000,000

6,945,000,000

7,000,000,000

1/01

8,500,000,000

1/22

10,000,000,000

1/44

 
  • برای دریافت سقف تسهیلات باید حداقل واریزی را در ضریب مورد نظر نسبت به سال دریافت تسهیلات و شهر اخذ تسهیلات ضرب نمایید.
  • شهرهای بزرگ عبارتند از: کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه

*واریزی یکجا برای دریافت سقف تسهیلات در پایان سال پنجم:

در تهران 40 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ 35 میلیون تومان و در سایر شهرها 27 میلیون و 150 هزار تومان