اعضای هیات عامل اعضای هیات عامل

بازگشت

عضو هیات عامل بانک و معاون طرح و برنامه

محمدحسن مرادی
عضو هیات عامل بانک و معاون طرح و برنامه
تلفن : 021-82932400
نمابر :
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه چهارم
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت : اداره کل سازمان و روش ها،اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول،اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

نقشه سایت نقشه سایت