مدیریت شعب گیلان مدیریت شعب گیلان

مدیر شعب استان گیلان
تلفن : 013-33344438-9
نمابر : 013-33339995
آدرس پستی : رشت- چهارراه میکائیل کدپستی:4184983749

معاون مالی و فناوری شعب استان گیلان
آدرس پستی : رشت- چهارراه میکائیل کدپستی:4184983749
تلفن : 013-33338676
نمابر : 013-33339995
معاون اجرایی شعب استان گیلان
آدرس پستی : رشت- چهارراه میکائیل کدپستی:4184983749
تلفن : 013-33344475
نمابر : 013-33339995