نمایش اخبار نمایش اخبار

در بازديد مديرعامل از اداره کل آموزش بررسي شد

ابعاد راهبردي طرح مشاوران بازار سرمايه

طي نشستي با حضور مديرعامل، اعضاي هيأت مديره، مسوولان و کارشناسان اداره کل آموزش، سياستها و برنامه هاي توسعه حرفه اي گري در بانک در بخش کارشناسان و مديران مطرح و ابعاد راهبردي و عملياتي هريک از اين برنامه ها تبيين شد.

به گزارش اداره کل آموزش، در اين نشست که پس از بازديد مديرعامل و اعضاي هيأت مديره از ساختمان اداره کل آموزش برگزار شد، دکتر بتشکن و هيأت همراه از فضاها و کلاسهاي بازآفريني شده اداره کل آموزش بازديد کردند.

طرح توسعه حرفهايگري کارشناسي حوزه بازار سرمايه با عنوان «مشاوران بازار سرمايه» از جمله طرحهاي مطرح شده در اين نشست بود که برخي از اهداف، ابعاد راهبردي و همچنين مراحل و ابعاد عملياتي اين طرح بهمنظور آمادهسازي و توانمندسازي کارکنان برگزيده علاقهمند و فعال در حوزه فعاليتهاي توسعهاي بانک از جمله برگزاري دورههاي ويژه آمادگي شرکت در آزمون اخذ گواهينامههاي صلاحيت حرفهاي «اصول بازار سرمايه» مطرح و تبيين شد.

بر اساس اين گزارش، مقرر شد کارکنان منتخب شرکتکننده در طرحهاي «100 بانکدار مشاور»، «فراخوان استعداديابي بازار سرمايه» و همچنين کارشناسان ادارات مرکزي مرتبط با اين فعاليتها، پس از طي فرآيند مميزي و انتخاب افراد برتر در اين برنامهها شرکت کنند.

طرح توسعه حرفهايگري مديريت بانکداري با هدف تعميق و توسعه دانش و مهارتهاي حرفهاي مديريت بانکداري ديگر طرحي بود که در اين نشست مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت. در اين خصوص و با توجه به برگزاري دورههاي ويژه مديريت راهبردي بانکداري با دو گرايش مديريت اعتبارات و مديريت مالي و همچنين مديريت عالي بانکداري از سوي «موسسه عالي آموزش بانکداري ايران»، موضوع بر اساس گزارش اداره کل آموزش به هيأت مديره بانک مطرح و نکات راهبردي و عملياتي آن از سوي مديرعامل بانک و اعضاي هيأت مديره
تعيين شد.

آخرین بروزرسانی 1396/10/9