نمایش اخبار نمایش اخبار

عضو هیأت مدیره در بازديد از سایت پشتیبان بانک تاکید کرد

ضرورت نگهداری صحیح اطلاعات توسط بنگاه اقتصادی

عضو هیأت مدیره در بازديد از سایت پشتیبان و مرکز داده بانک مسکن، بر نگهداری صحیح اطلاعات توسط بنگاه اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان، ابوالقاسم رحیمیانارکی عضو هیأتمدیره بانک در سفر به اين استان از قسمتهای مختلف سایت پشتیبان و مرکز داده بانک مسکن بازديد كرد و گفت: بر اساس حساسیتهای موجود و رسالت سایت پشتیبان، لازم است پروسه پیشرفت و تکمیل سایت با هدف ارایه خدمات سریع و بیوقفه به مشتریان
ادامه یابد.

رحیمیانارکی در این بازدید که با هدف بررسی مسایل، کمبودها و مشکلات موجود و با همراهی ساسان شیردل مدیر امور فناوری اطلاعات، مهدي کاووسیفر رییس اداره کل فناوری اطلاعات و فريبرز نعیمی مدیر شعب اصفهان صورت گرفت، بر تکمیل بخشهای نهایی سایت و اضافه شدن سرورهای سرویسدهنده تأکید کرد.

در این مراسم که زارعی معاون مالی و فناوری مدیریت، حیدری مسوول حوزه حراست و رضایی رییس سایت پشتیبان نیز حضور داشتند، عضو هیأتمدیره بانک تصريح كرد: سایت پشتیبان بانک باید عملاً تا سالروز تأسیس بانک وارد مدار شود و بار 1267 شعبه و باجه کشور را پشتیبانی کند.

گفتنی است با برنامهریزیهای انجامشده، مقرر شد مرحله نهایی بهرهبرداری از سایت پشتیبان تا 25 دیماه مصادف با سالروز تأسیس بانک به اتمام برسد.

 

آخرین بروزرسانی 1396/10/23