اداره کل حفاظت فناوري اطلاعات و اسناد اداره کل حفاظت فناوري اطلاعات و اسناد

رییس اداره کل حفاظت فناوري اطلاعات و اسناد
تلفن : 021-66749644
نمابر : 021-66730386
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴

معاون اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66703923
نمابر : 021-66730386

ساختار سازمانی ساختار سازمانی