سامانه نظام پیشنهادها سامانه نظام پیشنهادها

 

​این سامانه به منظور درج  پیشنهادهای همکاران و مشتریان طراحی گردیده است.اداره کل سازمان و روش ها پس از بررسی پیشنهادهای ارسالی ، امتیاز بندی کرده و در صورت اجرایی بودن به واحدهای ذیربط ارجاع می دهد.