مدیر شعب منطقه شرق تهران مدیر شعب منطقه شرق تهران

مدیر شعب منطقه شرق تهران
تلفن : 021-22914251
نمابر : 021-22221504
آدرس پستی : تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-پلاک ۱۳۲- کدپستی:۳۳۴۱۱-۱۵۴۷۹

معاون مالی و فناوری شعب منطقه شرق تهران
آدرس پستی : تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-پلاک 132- کدپستی:33411-15479
تلفن : 021-22914248
نمابر : 021-22223097
معاون اجرایی شعب منطقه شرق تهران
آدرس پستی : تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-پلاک 132-کدپستی:۳۳۴۱۱-۱۵۴۷۹
تلفن : 021-22221503
نمابر : 021-22221504
معاون اداری و پشتیبانی شعب منطقه شرق تهران
آدرس پستی : تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-طبقه سوم-پلاک 132- کدپستی:33411-15479
تلفن : 021-22914249
نمابر : 021-22223097