مدیر شعب منطقه شرق تهران مدیر شعب منطقه شرق تهران

سرپرست مدیریت شعب شرق تهران
آدرس پستی : تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-پلاک ۱۳۲
تلفن : 021-22914242-6
نمابر : 021-22221504
مدیریت شعب منطقه شرق تهران - معاون مالی و فناوری
آدرس پستی : تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-پلاک 132
تلفن : 021-22914248
نمابر : 021-22223097
مدیریت شعب منطقه شرق تهران - معاون اداری و پشتیبانی
آدرس پستی : تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-طبقه سوم-پلاک 132
تلفن : 021-22914249
نمابر : 021-22223097