اطلاعات تماس مدیران استان اطلاعات تماس مدیران استان

مدیر شعب استان خراسان شمالی
آدرس پستی : بجنورد-خیابان طالقانی غربی-نبش خیابان شهید فرهادی-پلاک2011
تلفن : 058-32727800
نمابر : 058-32727801
مدیریت شعب استان خراسان شمالی - معاون
آدرس پستی : بجنورد-خیابان طالقانی غربی-نبش خیابان شهید فرهادی-پلاک2011
تلفن : 058-32727900
نمابر : 058-32727901