تازه های اخبار تازه های اخبار

مجامع ارزيابي عملكرد شعب تايعه مديريت قزوين برگزارشد

مجامع ارزيابي عملكرد شعب مديريت قزوين با حضور مسئولين مديريت ، روساي شعب ودواير ستاد مديريت به منظور بررسي عملكرد سال1398 در محل سالن جلسات برگزار شد.

سيد اصغر حسيني مدير شعب استان قزوين با بيان اهميت ارزيابي عملكرد ورهنمودهاي لازم به شعب جهت بهبود عملكرد اظهار داشت ارزيابي عملكردشعب راهنماي بسيار خوبي جهت رسيدن به اهداف مي باشد وشعب مي توانند با آگاهي از عملكرد خود درصورت انحراف از اهداف تعيين شده در مسير تحقق اهداف اقدام اصلاحي  انجام دهند.

وي افزوديكي از مولفه بسيار مهم در موفقيت شعب همكاري وتعامل بين روسا ومعاونين ميباشد كه با ايجاد انگيزه ونظارت برعملكرد زير مجموعه خود مي توانند ضمن افزايش مشاركت پذيري همه كاركنان در انجام امور،موجب افزايش بهره وري وتحقق اهداف شعبه را فراهم نمايند.

مديرشعب استان قزوين با اشاره به شرايط كنوني اقتصاد گفت همه بايد در مسير جذب نقدينگي تلاش نماييم وبا تزريق آن به بخش هاي اقتصادي بتوانيم ضمن رونق اقتصادي از بروز تورم در جامعه جلوگيري كنيم واين امر با احساس مسئوليت واستفاده حداكثري از تمام ظرفيتهاي موجود در بانك ميسر خواهد شد.

حسيني با تاكيد برجذب منابع به وي‍ژه منابع خرد وارزان قيمت تصريح كرد با جذب منابع خرد وارزان قيمت مي توان ضمن افزايش سود آوري بانك از تلاطم خروج منابع نيز در امان بود .

وي برنامه ريزي شعب در جهت تكريم مشتريان ،حفظ ونگهداري وبرقراري ارتباط با آنها را بسيار مهم دانست وخاطر نشان كرد عدم توجه به مشتري وخواسته هاي آنها منجر به از دست دادن مشتريان خواهد شد وآنگاه مجبور خواهيم شد با صرف هزينه هاي خيلي بيشتر اقدام به جذب مشتري جديد نماييم.

مدير شعب استان قزوين استفاده از ايده ها وخلاقيت هاي كاركنان را بسيار مهم دانست وتصريح كرد اگرروساي شعب به اين موضوع اهتمام لازم داشته  باشند ضمن تسهيل در امور جاري شعب وانگيزش كاركنان زمينه هاي افزايش بهره وري شعب را نيز فراهم خواهند نمود.

وي درادامه وصول مطالبات را از اهميت بسيار بالايي برشمرد واظهار داشت با برنامه ريزهاي صورت گرفته اميدواريم تا پايان سال با تلاش همه كاركنان شاهد كاهش مطالبات وتحقق اهداف در اين زمينه باشيم وهمچنين با بهبود عملكرد در تمام شاخص هاي ارزيابي عملكرد در پايان سال  شاهد قرار گرفتن مديريت قزوين در منطقه سبز باشيم.

لازم به ذكر است در ابتداي برگزاري اين مجامع روساي دواير مديريت با ارائه گزارش  وبررسي عملكرد شعب در شاخص هاي ارزيابي عملكرد ضمن استفاده از تجارب شعب موفق، نقاط قوت وضعف شعب را بررسي وراهنمايي هاي لازم جهت بهبود عملكرد آنها ارائه گرديد.

 

آخرین بروزرسانی 1399/3/6