اولویتهای پژوهشی بانک مسکن اولویتهای پژوهشی بانک مسکن

ردیف

عنوان

1

ارائه مدل جهت پیش بینی عرضه و تقاضای مسکن در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ (اقتصاد مسکن)

2

ارائه انواع مدل های تأمین مالی مسکن خانوار (اقتصاد مسکن(

3

ارائه یک مدل جامع جهت اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی با نگاه بر ظرفیت های موجود در داخل کشور

4

مطالعات مکان یابی و جانمایی شعب

5

بررسی نقش اعتبارات بانکی در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده- مطالعه موردی: بانک مسکن (پایان نامه دانشجویی(

6

آسیب‌شناسی نقش بانک‌ها در تأمین مالی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری- مطالعه موردی: بانک مسکن

7

بررسی مقایسه‌ای بانکداری توسعه‌ای در ایران و سایر کشورهای اسلامی (پایان نامه دانشجویی(

8

تعیین شکاف کیفیت خدمات بین بانکهای خارجی و داخلی با بانک مسکن

9

جایگاه برند بانک مسکن ، برند سازی و ارتقای آن در اذهان عمومی

10

بررسی و آسیب شناسی دلایل بروز نارضایتی شغلی و روشهای پیشگیری و ارتقاء انگیزه و پویایی کارکنان (بانک مسکن(

11

پیاده سازی مدیریت دانش (بانک مسکن (

12

فرهنگ و تفکر تحلیل داده (پایان نامه دانشجویی(

13

فرهنگ و تفکر مدیریت دانش (پایان نامه دانشجویی) بانک مسکن

15

الزامات، آمادگی و پیاده سازی هوش تجاری و داده کاوی (پایان نامه دانشجویی) بانک مسکن

16

نظام‌مندی و نقشه راه در هوش کسب و کار و داده کاوی (پایان نامه دانشجویی) بانک مسکن

17

داده‌های بزرگ و تحلیل داده و داده کاوی (پایان نامه دانشجویی) بانک مسکن

18

هوش رقابتی و هوش تجاری (پایان نامه دانشجویی) مطالعه موردی بانک مسکن

19

داده‌های بزرگ و هوش رقابتی (پایان نامه دانشجویی) بانک مسکن

20

امکان‌سنجی، نیازسنجی و ارزیابی در بکارگیری معماری‌ها در داده‌های بزرگ و داده کاوی (پایان نامه دانشجویی) بانک مسکن

21

تدوین نقشه راه جهت استقرار استاندارد EMV - بانک مسکن

22

امکان سنجی کاربرد بیومتریک در حوزه های احراز هویت و ارائه خدمات به مشتریان - بانک مسکن

23

بررسی و طرح ریزی مدل مبتنی بر بانکداری اجتماعی - بانک مسکن

24

امکان سنجی کاربرد پول مجازی - بانک مسکن

25

امکان سنجی و طرح ریزی و اجرای ارائه خدمات بانکی از طریق فینتک ها به منظور حرکت به سمت بانکداری باز - بانک مسکن

26

بررسی و طرح ریزی امکان استفاده از زیرساخت OMNI CHANNEL و مدیریت یکپارچه درخواستهای مشتریان و ارائه خدمات به ایشان-بانک مسکن

27

راهکار ، زیرساخت و موانع توسعه رایانش ابری در یک مرکز داده (بانک مسکن )

28

تامین مالی در زنجیره صنعت ساختمان

29

شناسایی ساختار و اولویت بندی زنجیره های تامین صنعت ساختمان